Publikacje

Prawo medyczne
  • Odpowiedzialność za błędy w sztuce lekarskiej popełnione przez lekarzy rezydentów [w:] M. Zdyb, E. Kruk, A. Wołoszyn-Cichocka (red.), Odpowiedzialność w ochronie zdrowia

Warszawa 2018

  • Zakres i zasady poszanowania intymności i godności pacjenta

Sulechów 2017

Sulechów 2015

[otwórz w nowej zakładce]

Sulechów 2014

[otwórz w nowej zakładce]

Zagospodarowanie przestrzenne

Sulechów 2008

[otwórz w nowej zakładce]

  • Uwarunkowania prawne przygotowania realizacji inwestycji liniowych o znaczeniu ponadlokalnym – stan de lege lata oraz postulaty de lege ferenda

Sulechów 2008

Sulechów 2009

[otwórz w nowej zakładce]

Sulechów 2011

[otwórz w nowej zakładce]

Sulechów 2012

[otwórz w nowej zakładce]

Procedura cywilna
  •  Proces dowodzenia w procesach o zwrot tzw. opłat półkowych z perspektywy pozwanego – w świetle orzecznictwa i własnej praktyki [w:] R. Sztychmiler, M. Różański (red.), Dowodzenie w procesach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych

Olsztyn 2014

Postepowanie administracyjne

Sulechów 2013

[otwórz w nowej zakładce]

SAMorzĄd TErytorialny

Sulechów 2010

[otwórz w nowej zakładce]

  • Zaspokajanie potrzeb wspólnot lokalnych w obszarach ochrony zdrowia, pomocy społecznej i ochrony rodziny [w:] Z. Bukowski, S. Kamosiński (red.), Samorząd terytorialny: wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna

Bydgoszcz 2015

  • Ewolucja statusu prawnego organu wykonawczego gminy w latach 1990-2015 [w:] Z. Bukowski, S. Kamosiński (red.), 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia przeszłości, wnioski na przyszłość

Bydgoszcz 2016

  • Tenure versus Stability of Executive Power in the Municipality [w:] M.W. Sienkiewicz, K. Kuć-Czajkowska, Local Government in Selected Central and Eastern European Countries Experiences, Reforms and Determinants of Development

Lublin 2016


Kancelaria Radcy Prawnego Żaklina Skrenty